मुलिठोङ्‌

नेपालङाना पुरबा धनकुटा जिल्‍लाङि आठपहरिया छोङ्‌बाचि बोसबास युङ्‌माना डेन्‌, टरो चा हाट्‌ले सेन्‌ नेपालङाना ख्‍वाप्‍पा डेन्लेङ्‌ युङ्‌मा ठालाङ्‌ उलियेट्‌॥ धनकुटा जिल्‍लाङाना बाप्‌टिस माङ्‌पाङ्‌ङि टेम्‍बोक्‌ रिङ्‌ङिगा याप्‌मिचि जोम्‌ उछुमाउङ्‌ उन्‌चि उन्‌चि रिङ्‌ङि रिङ्‌पान्‌ ओचोगुना छाप्‍ला॥ नाहि लोहोरुङ्‌, याक्‍खा, याम्‍फु हिट्‌नुङ्‌ आठपहरिया छोङ्‌बाचि उछुमाउङ्‌ लुकाङाना छाप्‍लाङिना रिङ्‌ लिसेनि माइना पिक्‍सा हिट्‌नुङ्‌ आ-आप्‍पे रिङ्‌ङि खोड्‌डे पारिक्‌ ओचेट्‌नुलोक्‌ चोक्‍मा पिक्‍सा रिङ्‌पान्‌ ओचोक्‍एट॥

 

 

पा. बि. बि. आठपहरिया आनि छोङ्‌बा बिस्‍वासि लिसाना हिट्‌नुङ्‌ उन्‍ङा चोगुना सेवाकाइ बारेङि नाहि छेप्‍टाइसे॥ पोढाँ चोगानुम्‌

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.