ओछोङ्‌ग्‍वाट्‌ माङ्‌हुप्‌

नाहि आठपहरिया रिङ्‌ङि ओछोङ्‌ग्‍वाट्‌ माङ्‌हुप्‌ लुकाङाना छाप्‍लामा युङ्‌ग्‍वा डाउनलोड चोगानुमुङ्‌ पढां चोगानुम्‌॥ खानिगा निङ्‌ग्‍वाङि सिलाप्‍माचि होन्‍डे भोने आन्‍याँ साम्‍पारका याप्‌मि चोगा॥

पोएपोए!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.