कारेकरामिगा छाप्‍लाचि

नाहि पारिक्‌ पारिक्‌ङि लिसाना कारेक्‌रामङि सहभागि छाप्‍लामाचिगा सालाइड सो उयुङ्‌ग्‍वा॥

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.